Зерттеушілерге

issledovatel

Ғылымиметрикалық ресурстар және көрсеткіштер

 

Ғылымиметрикалық көрсеткіштер - ғылыми жұмыс нәтижелілігінің индекстері ұйымдар мен зерттеуші авторлардың объективті бағалау жұмысы үшін пайдаланылады. Оларға мыналар жатады: жалпы жарияланымдар саны, цитаталық  жарияланым индексі, импакт-факторы, Хирш индексі, нақты маманның жарияланымдарының саны негізінде есептелетін және басқа да ғалымдардың жарияланымдардағы оларға сілтеме саны. Мұндай библиометрикалық индикаторлар міндетті түрде, кешендегі басқа метрикалармен жан-жақты бағалау үшін,  авторлар мен ғылыми ұжымдардың пайдаланылуы қажет.

 

Импакт-фактор – ғылыми журналдың маңыздылығының сандық көрсеткіші. Ол 1960 жылдан жыл сайын Web of Science журналында есептеледі және Journal Citation Report, деректер базасында көрсетіледі, 60  елдерден 8400-ден астам журналдар талдайды. Бүгінде импакт-фактор маңызды критерийлердің бірі болып табылады, ол бойынша жақын білім салаларындағы ғылыми зерттеулердің деңгейін салыстыруға болады.

Импакт-факторлы журналдарда, ғылыми зерттеулердің нәтижелері жариялануы, осы нәтижелер бағалауға елеулі әсер етеді.

Импакт-фактор жоғары журналдар, импакт-фактор төмен журналдарға қарағанда,  әдетте рецензиялау жүйесі, неғұрлым қатаң.

 

Хирш индексі – 2005 жылы физик Хорх Хирш ұсынған ғылымиметрикалық көрсеткіші. Хирш индексі осы жарияланымдардың дәйексөз мәтін санына негізделген ғалымдардың, ғалымдар тобының, ғылыми ұйымның немесе жалпы елдің өнімділік сандық сипаттамасы болып табылады.

Кітаптардың электронды көшірмесіне сілтеме: Ғылымиметрика бойынша жетекшілік: технология және ғылымның даму индикаторы.

 

Ғылымиметрикалық деректер қоры

Авторлар мен ғылыми мақалалардың дәйексөзін бақылау үшін библиометрикалық деректер базасы пайдаланылады немесе ғылыми дәйексөз деп аталатын деректер базасы сияқты: Web Of Science Core Collection, Scopus. Ресейде Ресейлік ғылыми дәйексөз индексі (РҒДИ)- дерек қоры құрылып және дамып келеді.

 

Web of Science Core Collection – әлемдегі ғылыми дәйексөзінің жетекші дерек қоры, Clarivate Analitics (бұрын Tomson Reuters) серіктестігі библиометрикалық өнімдерінің өзегі болып табылады.  Web of Science Core Collection конференциялар және  ғылыми журналдар, кітаптар, сериялы кітаптар, есептерден, жиналатын мыңдаған ақпаратты қамтитын, тоғыз көрсеткіштерде тұрады.

 

Scopus - рецензияланатын әдебиеттердің ең ірі рефераттық және анықтамалық деректер базасы: ғылыми журналдар, кітаптар және материалдар конференциялар. Гуманитарлық ғылымдар және өнер, әлеуметтік ғылымдар, медицина, техника, ғылым, әлемдегі зерттеу нәтижелерін жан-жақты шолуды ұсынады. Scopus іздеу, талдау және визуализациялау зерттеулер үшін интеллектуалдық құралдарға ие.

 

Ресейлік ғылыми дәйексөз индексі (РҒДИ) – ресейлік авторлардың ғылыми дәйексөз деректер базасы, 12 миллионнан астам жарияланымдарды қамтиды, сондай-ақ осы жарияланымдардың дәйексөз туралы ақпаратты 6000-нан астам ресейлік журналдарда қолданады. Ғылыми журналдар деңгейі, ғалымдардың және ғылыми-зерттеу ұйымдарының қызметінің нәтижесін және тиімділігін бағалауға мүмкіндік беретін, қуатты талдау құралы.

 

Библиографиялық менеджерлер – зерттеушілердің библиографиялық сілтемелермен жұмыстарын автоматтандыру, алғашқы дереккөздер арқылы өздерінің ғылыми әдебиеттерін жүктеу, кітапханаға жеке (ұжымдық)  сілтеме құруға және қолдауға мүмкіндік беретін бағдарлама. Бағдарлама атаулары әртүрлі болуы мүмкін: библиографиялық менеджерлер, білімді менеджерлер, ақпараттық дербес менеджерлер, ғылыми жұмыстар органайзерлері және т. б.

 

Пайдалы сілтемелер және ғылыми мақалаларды жариялау үшін, журналды таңдау бойынша ұсыныстар мен ғылыми журналдарды дамыту.

Ғылыми жарияланымдар үшін, Қазақстан Республикасының білім және  ғылым саласындағы бақылау бойынша, Комитет ұсынған басылымдар тізімі.

Web of Science Core Collection топтамасына кіретін 10 қазақстандық журналдар.

«Жариялау үшін журналды таңдау: импакт-факторы бар журналын қалай табуға болады және жосықсыз басылымдарды болдырмау».

Джеффри Билл (Jeffrey Beall's Lists) жосықсыз баспалар, журналдар мен басқа да теріс пиғылды ұйымдардың тізімі.

Жыртқыштық журналдары 

Clarivate Analytics Қазақстанның ғылыми журналдарын дамыту бойынша ұсыныстар

 

Индекстелген әлемдік ғылымиметрикалық деректер қорындағы пайдалы сілтемелер, тізімдер, журналдар және басқа да ғылыми жұмыстар

Clarivate Analytics серіктестігі  сайтында Web of Science Core Collection индекстелген  деректер қорындағы конференция материалдары және журналдар тізімі 

Science Citation Index Expanded (SCIE) – нақты және жаратылыстану ғылымдары

(Engineering, Computing & Technology - Journal List) Технология; және инженерия, компьютерлік ғылымдар

Физика, химия, жер туралы ғылымдар (Physical, Chemical & Earth Sciences - Journal List)

Электроника, телекоммуникациялар (Electronics & Telecommunications Collection - Journal List)

Бизнес (Business Collection – Journal List)

Emerging Sources Citation Index (ESCI) – деректер қоры, оған енгізілген журналдар тез өсетін ғылыми облыстардың, аймақтық журналдар бар.

Conference Proceedings Citation Index – Science (CPCI-S)

Arts & Humanities Citation Index

Social Sciences Citation Index (SSCI) – қоғамдық ғылымдар.

Conference Proceedings Citation Index – Social Science & Humanities (CPCI-SSH)

 

Scopus деректер қорындағы индекстелген журналдар тізімі

Журналдар жылына 3 рет жаңартылып отырады – 2017ж. қазан

Кітаптар (2017 ж.)

Ресей журналдары (2017 ж. наурыз)

Индекстеу тоқтатылған журналдар (қаңтар, 2018 ж.)

 

Пайдалы сілтемелер материалдарын дайындау және рәсімдеу бойынша ғылыми мақалалар

«Импакт-фактормен журналдарда  қалай мақала жариялауға болады?»

«Жоғары рейтингті  халықаралық журналдарда жариялау үшін мақалалар дайындау бойынша Elsevier ұсыныстары

«Ғылыми жарияланымдар тарихы бойынша жетекшілік, автордың міндеттері мен құқықтары және тәжірибелік кеңестер ғылыми жұмыстар бойынша дайындау»

«Нөлдік емес импакт-факторда журналда қалай мақала жариялауға болады? PhD докторанттары үшін жазбалар»

Ғылыми журналдарда мақалалар жазу бойынша ұсыныстар (баспалардың шолулық дәрістері бойынша – Эльзевир, Шпрингер, Web of knowledge)

Publishing inNature Research Yournals

Ресурстар Бейінді зерттеулер бойынша журналдарды қалай таңдауға болады?

 

Авторлардың тіркеу жүйесі. Ғалымдар идентификаторлары

Open Researcher and Contributer ID (ORCID) – ашық, коммерциялық емес жоба жасау және тізілімін қолдау үшін зерттеушілердің  бірегей сәйкестендіргіштеріне, басқа жүйелермен өзара сәйкестендіру әрекетін  жасайды. Идентификатор дегеніміз әрбір автор үшін бірегей, 16 таңбалы  саннан тұрады.

 

ResearchID деректер базасындағы Web of Science (компания Clarivate Analitics (Tomson Reuters) платформасында автордың жарияланымдарда индекстелетін сәйкестендіру жүйесі. Тіркеу жүйесі ORCID бірге бірлескен. Сервис ғалымдардың профилін жасауға мүмкіндік береді, меншікті жарияланымдар тізімін қалыптастыру, тең авторларды іздеуді жасау, серіктестікке шақыру, библиометрикалық көрсеткіштерді көруге және т. б.

 

Scopus AuthorIDжарияланымдар пайда болған кезде авторлық профиль автоматты түрде қалыптастырылады. Көптеген профильдер кезінде авторлар тегін өзгерту немесе аты-жөнін әртүрлі жазуда мәселелер туындауы мүмкін. Түзету үшін Scopus Author Feedback сервисі пайдаланылады.

 

Science Index – бұл талдайтын Ресейлік ғылыми дәйексөз индексінің (РҒДИ) қондырмасы.Аталған жүйе авторларға РҒДИ-дағы өз жарияланымдар тізімін түзетуге, РҒДИ-ғы жарияланымдар дәйексөзі  туралы ақпаратты алу, Web of Science және Scopus «Электронды алқасы» жүйесі арқылы қолжазбаларды журналға дайындауға және жіберуге, ой пікірші ретінде, ғылыми алқа,  сарапшы, жұмысына қызықтырады.

 

Ғалымдар үшін библиографияны және әлеуметтік желілерді басқару құралдары

EndNote – Clarivate Analytics (Thomson Reuters компанияның ) EndNote библиографиялық менеджері, Web of Science платформасында орнатылған.

 

Mendeley Elsevier платформасы ғалымдар үшін библиография жұмысымен бір мезгілде қызмет ететін әлеуметтік желі беретін сервистер.

 

Zotero – тегін жеке қосымша, Firefox немесе Chrome плагин түрінде жасалған. Жеке немесе ұжымдық кітапханада толық мәтінді мақалаларды бұлтты сақтау, көздерді дәйектеу және басқару, жинауға арналған.

 

ResearchGate – барлық ғылыми пәндер ғалымдарының тегін әлеуметтік желісі мен серіктестік құралы. Ол әдіснамалық пікірталастар және жарияланымдар файлдарын алмасу, деректерді бірлесіп пайдалану, семантикалық іздеу ретінде (іздеу бойынша аннотациялар),  осындай желілік қосымшалар тағы басқа ұсынады.

Сайтта, сондай-ақ ғалымдарға арналған халықаралық тізімімен бос орындар хабарландыру тақтасынан тұрады.

 

CrossRef бұл бірлестік ғылыми баспалардың, оны жалпы дамытып,  инфрақұрылымды қолдау үшін неғұрлым тиімді ғылыми министрлігі. CrossRef дәйексөз жүйесі бүкіл әлем бойынша, 68 миллионнан астам ғылыми және кәсіби баспагерлердің, журналдық мақалалар және басқа да контент элементтерін (кітаптар, диссертациялар, техникалық есептер және т. б.) қамтиды. Бұл шартты түрдегі коммерциялық емес ұйым, оның мақсаты жәрдемдесу іздеу және Интернет желісіндегі ғылыми ақпаратты дәйектеу болып табылады.

 

Сондай-ақ басқа да библиографиялық ақпаратты басқару құралдары сияқты: RefWorks, Biblioscape, WIKINDX, BibTeX, JabRef , Citavi.

 

Satbayev University ОПҚ жарияланымдары  индекстелетін деректер базасында (2016-2017 жж.)

Scopus – 2016 г.

Scopus – 2017 г.

Web of Science (Clarivate Analitics) – 2016 г.

Web of Science (Thomson Reuters) – 2017 г.

SpringerLink – 2016 г.

SpringerLink – 2017 г.

Жоғары

Аудармасы жоқ


Басты парақшаға өту